Integritetsvillkor


För oss på Byggmax By Me är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Samt att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi gör det och hur vi använder den. Denna policy beskriver även dina rättigheter samt hur du går till väga för att utöva dessa rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, skapar ett kundkonto, beställer en katalog, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss

Person- och kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc.

Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc.

Information vi samlar in om dig när du använder våra tjänster

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp. Källa: Collector Credit AB och/eller Bisnode.

Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners. Källa: Collector Credit AB och/eller Bisnode.

Information om hur du använt vår hemsida - t.ex. hur du nådde oss och hur du använt våra tjänster.

Enhetsinformation - t.ex. IP-adress.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig.

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Byggmax By Me kan dina personuppgifter komma att sparas, de används för att tillhandahålla, utföra samt förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster samt vid behov verifiera din identitet för t.ex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

 

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev och relevanta erbjudanden
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Cookies eller liknande tekniker, tex Facebook-pixeln

 

Byggmax By Me behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Förbättra våra sortiment och tjänster samt de system som de tillhandahålls i, t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc. (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
 • Inspelning av samtal i kundtjänst (kvalitets- och utbildningssyfte)
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)

 

Byggmax By Me kommer även att samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag och skattelagstiftning.

Kommunicera med dig

Byggmax By Me kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudanden till dig baserat på tidigare köp samt bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alternativt maila till kontakt@byme.byggmax.se

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att ändra senast 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Byggmax-koncernen: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för andra syften beskrivet i den här policyn, kan Byggmax By Me komma att dela dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Byggmax-koncernen.

Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls av våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter - P.g.a. lagkrav eller med ditt godkännande kan Byggmax By Me komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Byggmax By Me eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Var sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till, eller behandlas i, ett land utanför EU/EES kommer Byggmax By Me vidta alla nödvändiga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar och ta bort de personuppgifter som inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • om behandlingen är olaglig
 • om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk

 

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken som du givit Byggmax By Me.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt till att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående, eller fullgörande av, avtal med dig
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
 • om du har samtyckt till behandlingen

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Skånska Byggvaror AB som är en svensk koncern registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556100-1891 och som har sitt säte i Stockholm.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på dataskydd@byme.byggmax.se alternativt ringa 010 - 199 72 18.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Byggmax By Me behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Byggmax By Me förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden